ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SILENT-AIR.COM

Artikel 1: Offerte en totstandkoming van overeenkomsten

1.1 Mondelinge toezeggingen binden Silent-Air.com niet, behoudens schriftelijke bevestig door Silent-Air.com. Afwijkingen van overeenkomsten en van de inhoud van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen van silent-Air.com zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is gegeven. Gegevens in brochures en prijslijsten van Silent-Air.com zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht door Silent-Air.com worden gewijzigd. Kennelijke drukfouten, rekenfouten en/of schrijffouten zijn voor Silent-Air.com niet bindend en geven de afnemer niet het recht deze als zodanig aan te houden.

1.3 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard bij niet schriftelijke totstandkoming van een overeenkomst, wordt deze overeenkomst aangegaan onder het voorbehoud dat schriftelijke bevestiging volgt binnen 14 dagen nadat de overeenkomst is aangegaan of dat de overeenkomt feitelijk wordt uitgevoerd door Silent-Air.com binnen de afgesproken termijn.

1.4 Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en levering van de goederen kostprijsverhogende factoren - in de ruimste zin des woords en daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend inbegrepen: relevante wijzigingen van in- en uitvoerrechten, belastingen en/of wisselkoersen - voordoen, is Silent-Air.com gerechtigd de overeengekomen prijs in evenredigheid te wijzigen door evenredige doorberekening van de kostprijsverhogingen op de desbetreffende kostenpost. Silent-Air.com zal de afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling.

Artikel 2: Aflevering en transport

2.1 Voor zendingen binnen Nederland wordt een bedrag van ten minste € 8,95 in rekening gebracht voor administratie, verpakking en verzending. Aflevering in het buitenland geschiedt geheel voor rekening van de afnemer. Silent-Air.com is in ieder geval gerechtigd onder rembours af te leveren.

2.2 Voor afleveringen per expresse wordt ten minste € 20,-- extra transportkosten in rekening gebracht. Voor afleveringen per koerier worden de transportkosten volledig in rekening gebracht.

2.3 Indien aflevering franco aan een door de afnemer aangegeven adres is overeengekomen, draagt de afnemer zorgt voor een spoedige lossing van de zendingen van Silent-Air.com en een goed bereikbare losplaats. Indien de afnemer de zendingen niet terstond na de aflevering lost en/of geen goed bereikbare losplaats heeft, is hij jegens Silent-Air.com aansprakelijk voor alle kosten, die daarvan het gevolg zijn of daarmee samenhangen.

2.4 Silent-Air.com neemt geen emballage terug.

2.5 Silent-Air.com geeft bij het aangaan van de overeenkomst desgewenst naar beste vermogen een schatting van de leveringstijd.

2.6 Overschrijding van de leveringstijd heeft, zelfs indien de leveringstijd uitdrukkelijk is overeengekomen, niet tot gevolg dat Silent-Air.com in verzuim raakt. Slechts indien Silent-Air.com, na daartoe na overschrijding van het leveringstijdstip, schriftelijk deugdelijk in gebreke te zijn gesteld, haar verplichtingen jegens de afnemer niet binnen 30 dagen nakomt, raakt zij in verzuim. Indien de aflevering wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden, die in enigerlei mate aan de afnemer toe te rekenen zijn, zoals het niet tijdig verstrekken van benodigde informatie of het niet tijdig kunnen lossen, kan Silent-Air.com nimmer in verzuim raken.

2.7 Indien een koop op afroep is gesloten, dient de afnemer de te leveren goederen in gedeelten af te roepen binnen de in de overeenkomst genoemde termijn, bij gebreke waarvan de afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt. De afnemer dient de afgeroepen goederen binnen dertig dagen na afroep af te nemen, bij gebreke waarvan de afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.

2.8 Ook indien de goederen reizen voor rekening van Silent-Air.com, reizen zij voor risico van de afnemer. Silent-Air.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport. Silent-Air.com kan de goederen op verzoek van de afnemer verzekeren. De afnemer dient de hieraan verbonden kosten te voldoen.

Artikel 3: Prijzen en betaling

3.1 De door Silent-Air.com opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Betaling van facturen dient - behoudens andersluidende afspraken -, inclusief omzetbelasting en eventueel toepasselijke vervoers- en lossingstoeslagen, zonder korting of verrekening van schulden, binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van Silent-Air.com, bij gebreke waarvan de afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.

3.3 Silent-Air.com is gerechtig te allen tijde als volgt betaling te verlangen: - 30% van de overeengekomen prijs bij bestelling - 60% van de overeengekomen prijs bij aanvoer van het materiaal op het werk. - 10% van de overeengekomen prijs bij oplevering, maar in geen geval later dan één maand na aanvoer van het materiaal op het werk.

3.4 Silent-Air.com is te allen tijde gerechtigd van de afnemer voorschotten of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Eventuele kosten, die daaraan zijn verbonden, komen voor rekening van de afnemer.

3.5 Indien de afnemer zijn betalingsverplichting als omschreven onder artikel 3.2 van deze voorwaarden niet nakomt, is hij vanaf de datum, waarop het verzuim aanvangt, een rente verschuldigd ter grootte van 1% van het factuurbedrag per maand, waarbij een gedeelte van een maand tot een maand wordt gerekend. De rente wordt cumulatief - dat wil zeggen per maand wordt de hoofdsom met de rente over de afgelopen maand verhoogd, waarna de rente over de nieuwe maand wordt berekend - berekend.

3.6 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen als bedoeld onder artikelen 3.2 en 3.5 van deze overeenkomst niet nakomt, is hij, indien Silent-Air.com zich tot een derde wendt teneinde betaling door de afnemer te bewerkstelligen, aan Silent-Air.com terzake van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag ter grootte van 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met de contractuele vertragingsrente, met een minimum van € 114,--, onverminderd het recht van Silent-Air.com volledige schadevergoeding te vorderen, indien de buitengerechtelijke incassokosten meer belopen van 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met de contractuele vertragingsrente.

3.7 Door Silent-Air.com ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht de door de afnemer vermelde strekking van de betaling.

3.8 Klachten over of protesten tegen facturen van Silent-Air.com dienen binnen dertig dagen na factuurdatum onder opgave der bezwaren schriftelijk aan Silent-Air.com te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht met de factuur in te stemmen.

Artikel 4: Opschortingsrecht en eigendoms-voorbehoud.

4.1 Indien de afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, is Silent-Air.com gerechtigd de uitvoering van alle lopende overeenkomsten met de afnemer op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden of totdat de afnemer voldoende zekerheid heeft gesteld voor betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten.

4.2 Alle geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van Silent-Air.com, totdat de afnemer heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Silent-Air.com, die voortvloeien uit overeenkomsten, die betrekking hebben op leveranties van Silent-Air.com aan de afnemer.

4.3 Zolang Silent-Air.com eigenaar van de geleverde goederen blijft op grond van het hierboven bepaalde, is het de afnemer niet toegestaan over de goederen te beschikken, ook niet door verstrekking van de goederen tot onderpand aan derden. Indien de afnemer desondanks de goederen doorlevert of verstrekt tot onderpand aan derden, dien hij de gelden of de vorderingen, die hij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan Silent-Air.com over te dragen.

4.4 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling vraagt of zijn bedrijf liquideert, dient hij de afgegeven goederen, die ingevolge artikel 4.2 van deze voorwaarden of anderszins eigendom van Silent-Air.com zijn, binnen 48 uur, nadat hij daartoe schriftelijk zal zijn gesommeerd, aan Silent-Air.com terug te geven. Na teruggave van de goederen zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de goederen op de dag van teruggave.

Artikel 5: Kwaliteit en garantie

5.1 Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn voor Silent-Air.com componenten en Silent-Air.com assembly’s, waarmee op samenstellingen van uitsluitend Silent-Air.com componenten wordt gedoeld, twee maanden ingaande de datum van levering, uitgaande van normaal gebruik. Voor producten van derden verleent Silent-Air.com geen enkele garantie behoudens indien en voorzover de desbetreffende toeleverancier Silent-Air.com garantie verleent.

5.2 Klachten over hoeveelheden of uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen twee werkdagen na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis van Silent-Air.com te worden gebracht, bij gebreke waarvan de afnemer, het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.

5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 dienen klachten over geleverde goederen uiterlijk binnen veertien dagen nadat de afnemer redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gebreken, schriftelijk ter kennis van Silent-Air.com te worden gebracht, bij gebreke waarvan de afnemer het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.

5.4 De afnemer dient de afgeleverde goederen terstond na aflevering te controleren op uiterlijk waarneembare gebreken en hoeveelheid. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de leveringsbon of vrachtbrief onder aantekening van protest als bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheden en zonder gebreken zijn afgeleverd.

5.5 Indien de afnemer klaagt over de kwaliteit van de afgeleverde goederen, dient hij Silent-Air.com in de gelegenheid te stellen deze goederen te inspecteren en Silent-Air.com zo mogelijk daarvan monsters te laten nemen, bij gebreke waarvan de afnemer het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest. Onjuiste montage of iedere bewerking of verwerking van door Silent-Air.com geleverde goederen heeft tot gevolg dat de afnemer het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.

5.6 Indien klachten met betrekking tot door Silent-Air.com geleverde goederen gegrond zijn, zal Silent-Air.com de desbetreffende goederen hetzij kosteloos vervangen, hetzij terugnemen tegen creditering van de netto-factuurwaarde. Eventuele reis- en verblijfkosten, alsmede de reisuren dienen door opdrachtgever vergoed te worden en vallen niet onder de garantieregeling.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5, leden 2, 3 en 6, sluit Silent-Air.com iedere aansprakelijkheid voor schade, inclusief gevolgschade, ten gevolge van ondeugdelijke - daaronder begrepen niet tijdige - levering en van gebreken in de afgeleverde producten en gedragingen van werknemers van Silent-Air.com en door Silent-Air.com ingeschakelde hulppersonen uit, met uitzondering van aansprakelijkheid van schade, die het gevolg is van gedragingen van de directie van Silent-Air.com, die opzettelijk of met grove schuld schade toebrengen aan de afnemer.

6.2 De afnemer vrijwaart Silent-Air.com in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden betreffende product-aansprakelijkheid van (rechts-)personen, die betrekking hebben op (beweerdelijke of echte) gebreken aan producten van Silent-Air.com, die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd.

Artikel 7: Annulering en retourzendingen

7.1 Indien de afnemer een koopovereenkomst - om welke reden dan ook - wenst te annuleren voordat de desbetreffende goederen aan de afnemer zijn afgeleverd is Silent-Air.com gerechtigd aan de afnemer in rekening te brengen de door Silent-Air.com ten behoeve van de afnemer gemaakte kosten vermeerderd met 20%, met een minimum van € 454,--, onverminderd het recht van Silent-Air.com om de volledige koopprijs te vorderen, indien de goederen niet zouden zijn teruggenomen in verband met de criteria, die daarvoor gelden en die in artikel 10.2 van deze voorwaarden zijn neergelegd.

7.2 Producten van Silent-Air.com, die correct zijn afgeleverd, worden uitsluitend teruggenomen, indien voorafgaand overleg dienaangaande heeft geleid tot toestemming van Silent-Air.com om de desbetreffende goederen terug te nemen. Voor die toestemming hanteert Silent-Air.com onder meer de navolgende criteria: - de verpakking is niet aangebroken. - de goederen zijn niet gemonteerd geweest. - het gaan niet om onderdelen. - het gaat niet om electronische goederen, sensoren of toebehoren (zoals kabels, connectoren e.d.) - de afnemer draag de kosten van vervoer en/of terugzending en garandeert de betaling daarvan. - de bestelling / retourzending betreft een bedrag groter dan € 46,00 - het gaat om courante producten, hetgeen ter beoordeling van Silent-Air.com staat. - het gaat niet om specials of maatproducten. - de goederen zijn niet ouder dan één maand na aflevering. Creditering van retourzendingen geschiedt onder aftrek van een hanteringstoeslag van 20% van de netto faktuurwaarde, indien en voorzover door Silent-Air.com toestemming is gegeven de goederen te retourneren en betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Tekortkoming en ontbinding

8.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet of niet tijdig nakomt, is Silent-Air.com bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en onverminderd het bepaalde in artikel 4.

8.2 Indien Silent-Air.com niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te wijzigen, zonder dat daardoor enige schadevergoedingsplicht jegens de afnemer zal ontstaan. Eerst indien en voorzover opschorting als bedoeld in deze bepaling langer duurt dan zestig dagen, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

8.3 indien de afnemer niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien en voorzover hij aan Silent-Air.com de door Silent-Air.com geleden schade, die het gevolg is van de ontbinding, vergoedt.

8.4 Tekortkomingen in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien deze - direct of indirect - het gevolg zijn van samenhangen met overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, natuurrampen, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van de tekortkomende partij of zijn toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen, halffabrikaten en handelswaren, abnormaal hoog ziekteverzuim, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, industriële- of handelsgeschillen, technische storingen aan vervoermiddelen, im- of exportbelemmeringen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van de tekortkomende partij zijn gelegen, indien en voorzover het bovenstaande een deugdelijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst door de tekortkomende partij belemmert en deze daarop redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen.

8.5 Indien één der partijen surséance van betaling vraagt, failliet wordt verklaard of jegens de afnemer in verzuim raakt, kan de andere partij de overeenkomst schriftelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Eventueel openstaande facturen worden dan terstond opeisbaar.

Artikel 9: Industriële en intellectuele eigendommen

9.1 Tekeningen kunnen op schriftelijk verzoek van de afnemer ter beschikking worden gesteld door Silent-Air.com. De auteursrechten van de door Silent-Air.com verstrekte tekeningen, aanbiedingen, berekeningen en beschrijvingen blijven bij Silent-Air.com en/of eventuele derde rechthebbenden berusten, ook al zijn voor het verstrekken van de tekening kosten in rekening gebracht. Tekeningen en/of constructieberekeningen, gemaakt of verstrekt door Silent-Air.com, dienen te worden gecontroleerd door de afnemer of een door de afnemer ingeschakelde constructeur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Silent-Air.com aanvaard behoudens andersluidende schriftelijk neergelegde afspraak geen verantwoordelijkheid voor de door haar vervaardigde ontwerpen, tekeningen en/of berekeningen.

9.2 Het is de afnemer verboden door Silent-Air.com verstrekte tekeningen, afbeeldingen en/of berekeningen te reproduceren behoudens voor intern gebruik en dan nog slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Silent-Air.com. De afnemer is verplicht een dergelijk verbod op te leggen aan eventuele derden, aan wie hij de desbetreffende tekeningen, afbeeldingen of berekeningen verstrekt. De afnemer vrijwaard Silent-Air.com in en buiten rechte van alle schade en van alle aanspraken van derden, die berusten op directe of indirecte schending van een auteursrecht door de afnemer of door een eventuele derde, aan wie de afnemer tekeningen, berekeningen of afbeeldingen als bedoeld in deze bepaling verstrekt.

9.3 Indien afnemer in strijd handelt met hetgeen in artikel 9, leden 1 en 2, is bepaald, is afnemer een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 50x de factuurwaarde van de desbetreffende tekeningen, berekeningen en beschrijvingen, onverminderd het recht Silent-Air.com vergoeding van de werkelijke schade te vorderen. Verder dient de afnemer in voorkomend geval alle tekeningen aan Silent-Air.com te retourneren.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 op alle door Silent-Air.com gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle uit door Silent-Air.com gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Silent-Air.com.